Gudstjenestens forløb

Der ringes med kirkens klokke(r) umiddelbart før gudstjenestens begyndelse.
Ringningen afsluttes med tre gange tre bedeslag.

Betyder direkte oversat fra latin forspil.
Organisten spiller et stykke musik, som i "stemning" passer til søndagens tekster og salmer.
Under præludiet går præsten for alteret.

Bedes af kirkesangeren i korbuen

Denne salme vil oftest være en salme, som passer til den konkrete søndag.
Det kan også være en morgensalme eller en salme, der passer til årstiden.

Præsten vender sig mod menigheden og siger: "Herren være med jer"
Menigheden synger:"Og med din ånd"
Denne hilsen skal gøre det klart, at gudstjenesten netop er Guds tjeneste for os.
Præsten er altså ikke vært og gudstjenesten er ikke en generalforsamling for ligesindede.
Gud taler derimod sit ord til menigheden (menighed og præst) (Herren være med jer) og menigheden anerkender dette ved at svare som Guds børn, der i dåben har fået Helligånden (Og med din ånd).

Fast bøn, der passer til søndagens karakter

Denne læsning er hentet fra Det Gamle Testamente.
Der er faste læsninger til hver gudstjeneste året rundt.
Disse faste læsninger kaldes også tekstrækker.
Man skelner mellem 1. og 2. tekstrække, således at første tekstrække bruges på ulige år.
Menigheden står op under læsningen.

Denne salme vil efter traditionen oftest være en helligåndssalme.

Denne læsning er som oftest hentet fra apostlen Paulus' breve fra Det Nye Testamente.
Derfor kaldes den 2. læsning for epistellæsningen efter det latinske ord epistel, der betyder brev.
Menigheden står op under læsningen.
Dåb
I fald der er dåb ved gudstjenesten, falder den anden læsning væk.
Den 2. salme afløses af en dåbssalme, som i valgmenigheden er salmebogens nr. 401:
"O, lad din Ånd nu med os være".
Herefter følger dåb, der afsluttes med vers 2 og 7 af salmebogens nr. 488:
"Sov sødt barnlille".
Umiddelbart herefter synges salmen før prædiken.

Hvis der ikke er dåb, siger præsten trosbekendelsen efter 2. læsning

Kaldes også salmen før prædiken og skal som hovedregel sammenkæde epistel og evangelielæsningen.
Andre gange danner den i en mere direkte forstand baggrund for prædiken.

Præsten siger:
"Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten..."
Menigheden rejser sig og synger: "Gud være lovet for sit glædelige budskab"

Herefter følger en læsning fra et af de fire evangelier i Det Nye Testamente.
Efter læsningen sætter menigheden sig ned.

Efter prædiken beder præsten kirkebønnen.


Herefter følger meddelelser.
Denne første del af gudstjenesten afsluttes med den apostolske velsignelse:

Præsten siger: "Lad os med apostlen tilønske hverandre".
Menigheden rejser sig.
Præsten siger: "Vor Herres Jesu Kristi nåde, Gud vor Faders kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle. Amen."
Menigheden sætter sig ned.

Salmen efter prædiken sammenfatter som hovedregel prædikens pointe og skal gerne lede frem til altergangen.

Præst:
Opløft jeres hjerter til Herren! Lad os prise hans navn!
Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, han, som var, som er og som kommer.
Menigheden synger:
Hosianna i det højeste!
Præst:
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Menigheden synger:
Hosianna i det højeste!
Menigheden fortsætter med at synge:
(Salmebogen nr. 439)
Præst:
Nadverbøn
Menigheden synger:
Amen!
Præst:
Fadervor
Menigheden synger:
Amen!
Præst:
Indstiftelsesord (Menigheden står op)
Uddeling og bortsendelse
Nadververs

Takkebøn for nadveren.
Menigheden synger: "Amen".

Præsten vender sig mod menigheden og siger: "Herren være med jer"
Menigheden synger:"Og med din ånd"

Menigheden rejser sig.
Præsten siger: "Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred".
Præsten gør korstegn og menigheden synger tre gange amen.
Den aronitiske velsignelse er via Martin Luther en del af den danske gudstjeneste, der går helt tilbage til den jødiske gudstjeneste, hvor Aron i følge Det Gamle Testamente er præsteslægtens stamfader.

Salmen afslutter gudstjenesten.

Bedes af kirkesangeren fra korbuen.

Organisten spiller et musikstykke, der afrunder og afslutter gudstjenesten.