Vedtægter

Menigheden


§ 1.
Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed, der er oprettet i 1922, hører under Den danske Folkekirke og virker i henhold til lov om valgmenigheder. Valgmenigheden har til formål at varetage menighedens interesser ud fra det grundtvigske livs- og kirkesyn.

§ 2.
Valgmenigheden benytter sognekirkerne i Aulum, Vinding og Vind til sine gudstjenester og kirkelige handlinger efter de gældende regulativer, som gælder for de enkelte kirker.

§ 3.
Medlem af Valgmenigheden er enhver, som skriftligt har indmeldt sig i Valgmenigheden, enten til dens præst eller til formanden.

§ 4.
Ethvert medlem er forpligtet til at yde et årligt bidrag til Valgmenigheden i forhold til sin skattepligtige indkomst. Alle medlemmer forpligtiger sig til at give forretningsføreren autorisation til at hente indtægtsoplysninger i medlemmets skattemappe/skatteattest. Nærmere regler herom fastsættes af bestyrelsen.

§ 5.
Udmeldelse kan ske til enhver tid ved skriftlig meddelelse til præsten eller til formanden. Medlemmer, som ikke har betalt bidrag et år og ikke af bestyrelsen er blevet fritaget herfor, kan udelukkes. Valgmenigheden er i formueretslig henseende en forening, og udtrådte eller ude lukkede medlemmer kan ikke gøre krav på nogen del af Valgmenighedens midler eller gøres ansvarlig for gæld.

§ 6.
Udelukkelse af menigheden kan endvidere ske efter beslutning af præst og bestyrelse. Dog kan vedkommende indanke udelukkelsen til en generalforsamlings afgørelse, men for at kunne omstøde bestyrelsens beslutning, gælder reglerne for vedtægtsændringer.

Generalforsamlingen
§ 7.
Den årlige generalforsamling afholdes senest 1. april med følgende dagsorden:

Valg af dirigent

Beretning fra bestyrelsen

Fremlæggelse af regnskab og budget

Indkomne forslag

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Valg 1 suppleant

Valg af 1 revisor for to år samt 1 suppleant

Meddelelser fra præsten

Eventuelt
Generalforsamlingen skal indvarsles skriftlig for medlemmerne og ved annoncering mindst 14 dage forinden. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftlig i hænde senest 5 dage i forvejen.

a.
En ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Afgørelse træffes ved almindeligt flertal.
Til vedtægtsændringer og til beslutninger på ekstraordinær generalforsamling kræves dog, at 2/3 af de fremmødte stemmer herfor, eller at der ved en ny generalforsamling mindst 14 dage senere er 2/3 flertal for det fremsatte forslag.

b.
Ethvert medlem over 18 år er stemmeberettiget. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Ekstraordinær generalforsamling
§ 8.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis formanden, et flertal i bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer skriftlig begærer dette.
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde som ved ordinær generalforsamling og med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen
§ 9. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Det tilstræbes at mindst 1 er fra Aulum, 1 fra Vinding og 1 fra Vind. De vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

a.
Bestyrelsen vælger af sin midte: formand, næstformand og kasserer, der udgør forretningsudvalget. Opstår der stemmelighed ved formandsvalget, foretages der lodtrækning.
Præsten fungerer som sekretær for bestyrelsen.
Bestyrelsen kan antage en forretningsfører uden for bestyrelsen.

b.
Bestyrelsen holder møde hver gang formanden, præsten eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. En bestyrelsesbeslutning er gyldig, når over halvdelen har stemt for den. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Afstemninger skal foregå skriftligt.

c.
Der kan afgives stemme ved fuldmagt.

§ 10.
Bestyrelsen repræsenterer menigheden og handler på dennes vegne. Dette gælder også pantsætning af fast ejendom. Særlige vigtige spørgsmål som ansættelse af præst og køb og salg af fast ejendom skal forelægges på en generalforsamling til afgørelse.

Bestyrelsen kan meddele prokura til den ansatte forretningsfører til varetagelse af naturlige daglige forretningsmæssige transaktioner.

§ 11 

Valgmenighedens regnskabsår er kalenderåret; Regnskabet for det foregående år skal være afsluttet, revideret og forelagt i et bestyrelsesmøde inden den 1. marts.

§ 12. 

Ved indsamlinger i kirken foretager præst og et bestyrelsesmedlem / kirkebetjeningen optællingen og begge underskriver protokol over det indsamlede beløb. Bestyrelsen beslutter fordelingen efter indstilling fra præsten.

Valgmenighedens opløsning


§ 13.
Ændringer i menighedens status som valgmenighed eller opløsning af valgmenigheden kan kun ske, såfremt mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
Afstemningerne skal foregå skriftligt.

§ 14,
I tilfælde af Valgmenighedens opløsning skal en eventuel formue hensættes i en fond, hvis midler skal anvendes i det grundtvigske folkelige og kirkelige arbejde i Aulum, Vinding og Vind sogne.

Vedtægterne er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Sørvad Fritidscenter
den 8. april 1991. Ændring af §9 er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. marts 1998 i Aulum Fritidscenter. Ændring af § 9b vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. marts 1999 i Vind Sogne- og Hjemmeværnsgård. Ændring af §4, §7, §9 og §9a er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 10. marts 2016.