Kirker

Vinding kirke

Præstevejen 2A - 7550 Sørvad


Kirken, der blev indviet til St. Mauritius, består i dag af et romansk kor og skib med et tårn og et våbenhus i sengotisk stil.

Altertavlen er fra begyndelsen af 1600-tallet og er senere blevet forsynet med vinger i form af malerier af de fire evangelister. Disse samt midterfeltet er udført af maleren Baltzer Reynat i 1768. Den syvarmede lysestage er skænket til kirken af Marie Nyholm, der var enke efter valgmenighedens første præst Juul Nyholm.
Den imponerende prædikestol og lydhimmel er fra 1627. Døbefonten er fra romansk tid. Over indgangen til kirken hænger kirkeskibet, der en model af en bark og udført i 1922.
Kirkeskibet skulle efter sigende være en gave fra et valgmenig-hedsmedlem og blev ikke vel modtaget af sognemenigheden. Den noget uanseelige placering skyldes denne modstand.

Det ville nemlig - sådan hed det sig i sognemenigheden - sejle menigheden ad helvede til, skænket som det var af en grundtvigianer!

På skibets nordside hænger et epitafium over provst Hans Mariager, der døde i 1704.


I en nieche i våbenhuset er placeret et vievandskar fra katolsk tid, som er blevet fundet i kirkegårdsdiget.

 

Vind kirke

Råstedvej 2 - Vind Kirkeby - 7500 Holstebro

Vind Kirke omtales første gang i 1325 i Ribes Oldemoder, der er en indtægtsbeskrivelse for Ribe Stift.


Ved Nationalmuseets udgravninger i midten af 1970'erne blev der fundet spor af en tidligere trækirke på stedet. Kirken, der er indviet til Skt. Gertrud, lå ved middel-alderens slutning hen som ødekirke. Pesten havde lagt den i forvejen fattige egn øde.


Omkring 1520 blev kirken genopbygget af præsten Ib Jensen og i dag består den af kor og skib samt våbenhus foran kirkens norddør. Der er stadigvæk spor af syddøren.

Af vestgavlen fremgår det, at kirken har været forsynet med et tårn. Hvornår tårnet er nedrevet vides ikke. I koret ses de første anlæg til krydshvælv, men arbejdet har af en eller anden grund måtte opgives.
Ved restaureringen i 1973-1974 udsmykkede Erik Heide kirken, der har bevaret sin romanske døbefont og renæssanceprædikestolen. Kirkens gamle klokke, der er fra 1200-tallet og en af landets ældste blev i 1994 erstattet af en ny, der er ophængt i klokkegalgen på kirkens østgavl. Den gamle klokke er indsat i en nieche i korets nordside.


På kirkegården findes en åben begravelse i form af en muret gravhvælving for Anders Kjær (1859-1945) og hans kone Hanne (1860-1940), der var blandt de førende kræfter i det grundtvigske arbejde på egnen og ved oprettelsen af Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed i 1922.

 

Aulum kirke

Kirkegade 20 - 7490 Aulum


Aulum Kirke har oprindeligt været en lille, romansk kvadrestensbygning bestående af kor og skib og menes at være opført omkring 1150. Fra denne tid er bevaret den retkantede norddør samt et par rundbuede vinduer i nordsiden. I Middelalderen tilføjedes våbenhus og tårn. Ved en storstilet ombygning i 1920 blev koret udvidet med korsarme, så kirken kunne rumme ca. 600 mennesker, af hvilken grund den regnes for en af landets største landsbykirker.

Altertavlen er et renæssancearbejde fra 1593. Alterbilledet, der viser Jesus og synderinden, er udført af Anker Lund i 1882. Fra renæssancen stammer også kirkens prædikestol og himmelen over døbefonten. Fonten selv er fra romansk tid og regnes at være udført af samme stenmester, der stod for den oprindelige kirkes rejsning. Kirkeskibet er en model af fregatten Jylland.

Umiddelbart vest for tårnet findes en mindesten for Hakon Petersen-Bønding, som var søn af valgmenighedens anden præst Gustav Chr. Petersen-Bønding.

Far og søn var dybt involveret i modstandskampen og Hakon Petersen-Bønding blev dræbt ved en vådeskudsulykke den 3. maj 1945 i præsteboligen.


Mindestenen, der står på familien Petersen-Bøndings familiegravsted, er rejst af Danmarks Frihedsråd og er udført af Thorvald Westergaard med inskriptionen: "Drenge, der lytte, går ud som mænd".